MEI - Deltid, Distanskurs

Arbetar du redan, eller vill du i framtiden arbeta med frågor inom Migration, Etablering och Integration? Känner du att du vill ha bredare kunskap inom området? Har du anställda som behöver öka sin kompetens?

Då är detta något för dig!

 • Kursstart våren 2019.
 • Kursens omfattning är halvtid.

Tre träffar under våren och tre träffar under hösten. Alla träffar är förlagda till Österlens Folkhögskola och är obligatoriska.

 • I mån av plats finns möjlighet till boende på skolans internat finns under träffarna. 
 • Erfarenhet inom arbetsområdet krävs. 
 • Godkända grundskolebetyg, personligt brev och tjänstgöringsintyg från nuvarande eller tidigare arbetsgivare krävs. 
 • Studierna bedrivs via vår digitala plattform google education/google classroom och du får löpande handledning och uppgifter via den av våra lärare.
Vårt mål är att du efter avslutad utbildning har en bredare kunskapsbank inom området och kan fortsätta/påbörja ditt arbete med en större trygghet i din yrkesroll.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Undervisningen på Österlens folkhögskola är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur och material. En serviceavgift på 600 kr tas ut. I denna ingår olycksförsäkring, samt vid närträffar; tillgång till internet, kopiering och datautskrifter för undervisning.

Värdegrund/Yrkesetik
Vi arbetar med centrala etiska begrepp såsom moral, människosyn, människovärde, värdegrund och mångfald. Hur påverkar min människosyn mötet med nyanlända i Sverige? Detta är grunden till allt vårt fortsatta arbete. Vi läser om och diskuterar bl.a.
 • Konflikthantering
 • Maktbegreppet
 • Genus och jämställdhet
 • Yrkesetik
 • Bemötande – Empowerment
 • Den professionella rollen
 • Samtalsmetodik
 • Att hitta kunskap i en föränderlig värld

Migration
Detta ämne utforskar vi ur både ett makro- och ett mikroperspektiv.

 • Vad startar migration?
 • Hur ser det ut ur ett historiskt och kulturellt perspektiv?
 • Olika flyktvägar och smugglarnas roll.
 • Hur jobbar EU med frågan?
 • Hur jobbar Sverige med frågan?
 • Asylrätten.
 • Vad händer vid ett avslag på asylansökan?
 • Den psykologiska påverkan på individer som lever under stress/krig/flykt en längre period.

Etablering
Det svenska samhällets uppbyggnad och de olika aktörer och lagar som finns är i fokus här. Även här jobbar vi utifrån både ett makro och ett mikro-perspektiv. Samhällsorientering – Vilken myndighet ansvarar för vad?

 • Etableringsbegreppet
 • Olika flyktingstatus – vad innebär det?
 • Samverkan mellan yrkesgrupper
 • Arbetsmarknadsorientering
 • Återetablering
 • Anhöriginvandring
 • Lagstiftning som styr vårt arbete och hur vi förhåller oss till det.

Integration
Under detta block tittar vi på vad som kan underlätta eller försvåra integration både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individperspektiv.

 • Interkulturella möten/Kulturkompetens
 • Genus och jämställdhet
 • Att samtala genom tolk
 • Språkkompetens
 • Hedersbegreppet
 • Integration, Nätverkets betydelse och Socialt kapital
 • Grundläggande utvecklingspsykologi
 • Krishantering PTSD
 • Metoder och framgångsfaktorer
 • KASAM

Kontaktperson för MEI.
Charlotta Åberg
charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se
0417-280 00