Läkande skrivande – Distanskurs

En kurs i läkande skrivande enligt Write Your Self-metodiken, men även andra metoder av terapeutiskt skrivande.

Många människor vittnar om hur skrivandet blivit en väg till läkning efter upplevelser av trauma, sorg, eller kris. Ännu fler känner ett behov av att skriva men tycker det känns svårt. Den globala skrivrörelsen Write Your Self har utarbetat en skrivmetod för att hjälpa människor i denna process. Metoden är traumaanpassad och grundar sig på vetenskaplig forskning inom bland annat psykiatri, socialpsykologi och skrivande, främst från USA.
Så kallat expressivt skrivande som en alternativ terapiform är en spännande och mycket effektiv typ av healing och kan innebära ett transformerande arbete.

Skrivande, och skrivande under handledning är en kraftfull metod, som går att använda både separat och som komplement till övriga behandlings- och stödformer. Den amerikanske psykologiprofessorn James W Pennebaker studier påvisar detta, och har forskat kring skrivandets kraft sedan 80-talet, och har inspirerat Write Your Selfs metodik.

I denna skrivarkurs står förutom det läkande skrivandet, även ”det goda samtalet” i centrum. Ett viktigt samspel för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre, men också för att kunna läka det förflutna och därmed göra ett avstamp.

Här finner vi nya vägar som kan hjälpa oss att gå på djupet om vilka vi är och vad vi kommer ifrån, och vart vi är på väg. På så vis tar vi oss förbi vad som hindrar vår utveckling och välmående. Kortfattat gör vi en gemensam och djupare resa, där målet är att skapa något meningsfullt. Vi arbetar med både korta och långa skrivövningar samt textrespons och bokreflektioner.

Write Your Selfs metodik vilar på tre ben
Skrivande efter trauma
Detta kan både handla om att skriva om trauma, om skribentens erfarenheter av det som skett; och att skriva efter upplevelser av det som drabbat skribenten, att skriva i konsekvenserna av svåra livshändelser.

Skrivprocessen
Den grundläggande delen av skrivprocessen består av åtta steg består av ett material med traumaanpassade skrivövningar, skrivande i grupp, samtal och textrespons, och material för att hjälpa skribenten att utveckla ett hållbart skrivande och hur vi kan göra för att ta hand om oss själva under skrivprocessen.

Skribentens val och egenmakt
Metodikens yttersta syfte är att föra val och egenmakt tillbaka till skribenten. Svåra livshändelser orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Allt Write Your Selfs material är utformat för att hjälpa skribenten att återta val och egenmakt genom skrivande.

Vem riktar sig kursen till?
En kurs till dig som vet att du bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande.
För dig som vill vara mer i kontakt med en djupare sida av dig själv,  din historia och välbefinnande. Viktigt är att du har reflekterat kring och att du i viss mån har bearbetat traumat och att det finns en distans till händelsen. Det är då denna skrivprocess är mest effektfull enligt forskningen.

Men också till dig som är nyfiken på andra människors livsberättelser och vill vara en aktiv del av dessa i form av läsning och respons. Att bli bevittnad och bekräftad i grupp under själva resans gång – är en viktig del av den läkande skrivprocessen.

Det finns inga krav på förkunskaper. Kursen riktar sig både till dig som har stor erfarenhet av skrivande och till dig som inte skrivit en rad sedan skoltiden.En viktig del i kursen är också att du som deltagare lär dig att jobba vidare med din utveckling på egen hand.

Fördjupningsmaterial
Efter att ha avslutat arbetet med de åtta stegen i den grundläggande delen av skrivprocessen går vi vidare med fördjupningsmaterialet, där vi fortsätter att utforska mer av våra berättelser genom research, bland annat.

Träffar
Kursen ges på distans med tre heldagsträffar, där den första träffen är obligatorisk. På träffarna lägger vi stor vikt på att samtala kring skrivprocessen och hur vi tar hand om oss i denna. Vi får besök av relevanta författare, terapeuter och forskare inom ämnet expressivt skrivande. Under träffarna har du i mån av plats möjlighet att bo på skolans internat.

Läromedel/Kurslitteratur
Förutom deltagarnas egna texter läser vi också skrivhandböcker inom ämnet samt självbiografiska verk. Engelskspråkig litteratur ingår. Relevanta artiklar och textutdrag delas också ut under kursens gång.

Kostnad för material ingår inte i kursavgiften. Läraren informerar inför kursstart.

Lärplattform
Vi arbetar via Google education/Google classroom som lärplattform.

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Serviceavgift 300 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Kurstider
Nästa kursstart planeras till januari 2021

Ansökan:

Studieomfattning
50 %

Intyg
Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

Några citat från deltagare på kursen:
Det läkande skrivandet har hjälpt mig med det jag behövde mest av allt: att återfå min röst.Jag har börjat hitta hem i mig själv på ett helt nytt sätt. Att få skriva om trauma och låta andra bevittna det har varit en oerhört stark upplevelse. En röd tråd genom hela mitt liv har varit ett ifrågasättande av sanningen, jag har alltid fått bära på andras sanning och förlorat min egen. Genom övningarna har jag fått chansen att hitta fram till det som är min historia,min sanning.

“Jag känner mig modig och stark i processen.”

Övningarna blir tuffare och tuffare, men jag märker att jag utvecklas. Det händer något. I mig och på pappret. Hela tiden.

Jag märker att jag kan skriva ned tankarna och orden som kommer. Jag censurerar inte och jag ändrar inte. Det är nu mina råa utkast jag skickar in. Jag kanske lägger till men jag ändrar inte. Tänker hela tiden på det som är essensen; det är mina ord och min sanning. Jag känner alltså finns jag.

Från känslan att vara en obetydlig och osynlig tapetblomma i ett urblekt rörigt mönster på en vägg till en stark lysande solros i en bördig jord. En blomma som behöver syre, näring, ljus och vatten. En solros som sträcker sig mot himlen. Mot ljuset. Mot livet. Levande och vacker. Så tänker jag om min process.”

– Kursdeltagare vårterminen 2019

CSN
Kursen ger dig rätt att göra ansökan hos CSN.

Antagningskrav
Personligt brev (1 A4)

Antal kursplatser
20

Lärare
Emelie Hill Dittmer är frilansjournalist, skrivpedagog och Write Your Self-vägledare. Hon har arbetat som kursledare i terapeutiskt skrivande i England. 2016 tilldelades hon Write Your Selfs licensstipendium, ett program och en metodik där personer som upplevt trauma får hjälp att skriva sig igenom och ur traumat. Tidigare hade Write Your Self fokus på våldsdrabbade kvinnor, men nu även andra personer som har erfarit andra typer av trauma såsom sjukdomar, förluster och kriser, eller som av helt andra anledningar vill berätta sitt liv.

Emelie Hill-Dittmer
Telefon:
0417-280 00
Epost:
Emelie.hill-dittmer@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé