MEI "Integrationsvetare" - Heltid distanskurs

Arbetar du redan, eller vill du i framtiden arbeta med frågor inom Migration, Etablering och Integration? Känner du att du vill ha bredare kunskap inom området? Har du anställda som behöver öka sin kompetens?

Heltid på  distans med nätverksträffar

  • Start 21 augusti och avslutning 23 februari.
  • Tre obligatoriska träffar under utbildningstiden.
  • Erfarenhet inom området är önskvärt.
  • Godkända grundskolebetyg eller motsvarande krävs. 
  • Internat finns på skolan om det önskas. 
  • OBS Kursen är fullsatt.

Vårt mål är att du efter avslutad utbildning har en bredare kunskapsbank inom området och kan fortsätta/påbörja ditt arbete med en större trygghet i din yrkesroll.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Undervisningen på Österlens folkhögskola är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur och material. En serviceavgift på 600 kr tas ut. I denna ingår olycksförsäkring, samt vid närträffar; tillgång till internet, kopiering och datautskrifter för undervisning.

Värdegrund/Yrkesetik
Vi arbetar med centrala etiska begrepp såsom moral, människosyn, människovärde, värdegrund och mångfald. Hur påverkar min människosyn mötet med nyanlända i Sverige? Detta är grunden till allt vårt fortsatta arbete. Vi läser om och diskuterar bl.a.
 • Konflikthantering
 • Maktbegreppet
 • Genus och jämställdhet
 • Yrkesetik
 • Bemötande – Empowerment
 • Den professionella rollen
 • Samtalsmetodik
 • Att hitta kunskap i en föränderlig värld

Migration
Detta ämne utforskar vi ur både ett makro- och ett mikroperspektiv.

 • Vad startar migration?
 • Hur ser det ut ur ett historiskt och kulturellt perspektiv?
 • Olika flyktvägar och smugglarnas roll.
 • Hur jobbar EU med frågan?
 • Hur jobbar Sverige med frågan?
 • Asylrätten.
 • Vad händer vid ett avslag på asylansökan?
 • Den psykologiska påverkan på individer som lever under stress/krig/flykt en längre period.

Etablering

Det svenska samhällets uppbyggnad och de olika aktörer och lagar som finns är i fokus här. Även här jobbar vi utifrån både ett makro och ett mikro-perspektiv. Samhällsorientering – Vilken myndighet ansvarar för vad?

 • Etableringsbegreppet
 • Olika flyktingstatus – vad innebär det?
 • Samverkan mellan yrkesgrupper
 • Arbetsmarknadsorientering
 • Återetablering
 • Anhöriginvandring
 • Lagstiftning som styr vårt arbete och hur vi förhåller oss till det.

Integration
Under detta block tittar vi på vad som kan underlätta eller försvåra integration både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individperspektiv.

 • Interkulturella möten/Kulturkompetens
 • Genus och jämställdhet
 • Att samtala genom tolk
 • Språkkompetens
 • Hedersbegreppet
 • Integration, Nätverkets betydelse och Socialt kapital
 • Grundläggande utvecklingspsykologi
 • Krishantering PTSD
 • Metoder och framgångsfaktorer
 • KASAM

Kontakta oss om du har frågor
Birgitta Englander
birgitta.englander@osterlen.fhsk.se

Charlotta Åberg
charlotta.aberg@osterlen.fhsk.se