Studeranderätt

Dina rättigheter som student på Österlens folkhögskola

Skolans studeranderättsliga standard är till för att du ska känna dig säker på att du blir rätt behandlad. Här kan du se vilka frågor som standarden tar upp och vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på Österlens folkhögskola.

Studeranderättslig standard Österlens folkhögskola 2024

Om du anser att något fel har begåtts kontaktar du i första hand din mentor/kontaktperson, därefter rektor och slutligen skolans styrelse.

Har problemet fortfarande inte lösts kan du vända dig till:

https://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/

 

Deltagarinflytande
Skolans deltagare är organiserade i ett elevråd som har visst finansiellt stöd från skolan. Elevkåren är ditt bästa forum för att kunna ha inflytande över din situation på skolan.
Elevrådet är representerat i skolans styrelse.

Intyg/omdöme
Vid högre frånvaro än 30% eller om bedömningsunderlag saknas utfärdas ej kursintyg
Vid högre frånvaro än 30% eller om bedömningsunderlag saknas sätts/utfärdas ej omdöme (omdöme får bara den som går allmän kurs)

Inställd kurs
Kursernas längd anges vid antagningsbeskedet. Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer kursdeltagaren att informeras muntligt och/eller skriftligt senast en vecka före kursstart. Påbörjad kurs genomförs.

 

 

Undervisningen
Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri.Du får däremot själv bekosta böcker, material och ev annat som kan tillkomma på just din kurs.
Utvärderingar 
Kursfrågor och skolfrågor utvärderas genom en enkät minst en gång per termin. Utöver det kan undersökningar i enskilda frågor förekomma. Elevrådet tar del av en sammanställning av utvärderingarna.
Försäkring
Alla kursdeltagare som är inskrivna på skolan har en olycksfallsförsäkring.
Skolan har ingen försäkring som täcker din privata egendom. Vi rekommenderar därför att du som bor på skolans internat har en egen hemförsäkring som täcker detta.
Om du drabbas av ett olycksfall ska du vända dig till skolans kansli.
Avstängning/avskiljande 
Skäl för avskiljande kan vara
– Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy
– Hög frånvaro
– Misskötsamhet på skolan
– Misskötsamhet på internatet
– Hot om våld eller våldsamt beteende
Beslut om avskiljande fattas tillsvidare av rektor. Beslutet fastställs eller upphävs sedan av skolans presidium. I väntan på presidiets beslut är deltagare avstängd från skolan. Beslut om avskiljande föregås alltid av en varning utom då det gäller narkotikaklassade preparat och i anslutning till hot om våld eller våldsamt beteende.